Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Bursy

Zasady naboru

Uchwała Nr 729/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin

Na  podstawie  art. 12 ust. 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i  ust. 2 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 814, z  późn.  zm.)  oraz  art. 8 ust. 16 i art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się liczbę punktów - po 14 punktów dla każdego kryterium określonego w art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin.
§ 2
Ustala  się  kryteria  wraz  z liczbą  punktów  w postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych  placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin:
1) kandydat jest uczniem szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje bursa - 14 punktów;
2) wskazana bursa jest placówką pierwszego wyboru - 8 punktów;
3) kandydat kształci się w szkole dla młodzieży prowadzonej przez Miasto Lublin - 4 punkty;
4) kandydat jest uczniem lub został przyjęty do oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego w szkole prowadzonej przez Miasto Lublin - 4 punkty;
5) odległość szkoły od miejsca zamieszkania kandydata wynosi powyżej 50 kilometrów - 2 punkty;
6) odległość szkoły od miejsca zamieszkania kandydata wynosi do 50 kilometrów - 1 punkt;
7) rodzina  kandydata  jest  objęta  w bieżącym  roku  kalendarzowym  pomocą  GOPS  lub  MOPS  (MOPR)  - 2 punkty;
8) rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie, do której kandydat złożył wniosek - 2 punkty;
9) kandydat rozpoczyna naukę w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej - 2 punkty;
10) kandydat jest mieszkańcem województwa lubelskiego - 2 punkty;
11) kandydat został przyjęty w pierwszej kolejności do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej jako laureat konkursu lub olimpiady - 2 punkty;
12) kandydat ukończył z wyróżnieniem szkołę na bezpośrednio poprzedzającym etapie edukacyjnym - 2 punkty.
§ 3
Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 2:
1) dla  kryteriów  określonych  w § 2 pkt 3-9,  11-12 - oświadczenie rodziców kandydata lub pełnoletniego kandydata o spełnianiu danego kryterium;
2) dla kryteriów określonych w § 2 pkt 1, 2, 10 - informacja zawarta w składanym wniosku.
§ 4
Uchyla się uchwałę nr 162/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.


z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin


Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin